Договір
про надання навчальних послуг
(публічна оферта)
м. Одеса 2022 р.


Фізична особа-підприємець КОЛЕСНИК НАДІЯ ТРОХИМІВНА, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.02.2022 номер 2010350000000120473, далі за текстом - «ВИКОНАВЕЦЬ», пропонує будь-якій фізичній особі укласти цей договір на визначених у ньому умовах. У відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором). Особа, яка здійснила акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ. Незгода з визначеними у даному договорі умовами тягне за собою неможливість надання ВИКОНАВЦЕМ навчальних послуг


ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Публічна оферта – пропозиція ВИКОНАВЦЯ (викладена на Сайті ВИКОНАВЦЯ), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.
Акцепт – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
Навчальний курс - форма надання ВИКОНАВЦЕМ навчальних послуг в певній галузі ЗАМОВНИКУ.
Програма - погоджений Сторонами порядок та об'єм надання навчальних послуг, які надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги (надалі – послуги) з певного навчального курсу та конкретної навчальної програми, вказаних на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ https://www.marinemba.com.ua/. Даний перелік послуг не є вичерпним та може бути уточнений сторонами.

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору. Оплата навчальних послуг означає ознайомлення та повну згоду ЗАМОВНИКА з умовами цього Договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного курсу вказується на сайті Виконавця https://www.marinemba.com.ua/

2.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату навчальних послуг на умовах 100% передоплати, якщо інше не узгоджено сторонами.

2.3. Розрахунки за послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

2.4. ЗАМОВНИК має право відмовитися від надання йому сплачених навчальних послуг та вимагати повернення коштів у разі:

2.4.1 у разі відмови від надання сплачених навчальних послуг до надання доступу до матеріалів курсу передплата повертається в повному обсязі, за умови отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА заяви на повернення передплати не менше ніж за 3 (три) дні до початку надання послуг;

2.4.2. у разі відмови від надання сплачених навчальних послуг після надання доступу до матеріалів курсу передплата повертається частково – за вирахуванням суми, яка дорівнює 50% вартості курсу, якщо заява на повернення передплати отримана не менше ніж за 3 (три) дні до початку надання послуг;

2.4.3 В усіх інших випадках передплата не повертається ЗАМОВНИКУ.

2.5. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право відмовити в наданні послуг без права на повернення коштів у разі порушення ЗАМОВНИКОМ правил поведінки під час занять, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми занять, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи лектора, службового персоналу або учасників.


3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях/онлайн-кімнатах згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ розкладу протягом часу, що вказаний у кожній конкретній Програмі.

3.2. Для надання послуг за цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує вільний доступ до навчальних матеріалів за програмою курсу протягом всього періоду надання послуг.

3.3. Початок надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.

3.4. За результатами надання послуг в повному обсязі та належному освоєнні матеріалів навчального курсу ВИКОНАВЕЦЬ видає ЗАМОВНИКУ підтверджуючий сертифікат. Даний сертифікат не є документом про освіту чи кваліфікаційним свідоцтвом.

3.5. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня з дати отримання послуг ВИКОНАВЦЕМ не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику визначені цим Договором послуги якісно та в повному обсязі.

При неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, Виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це Замовника.

4.2. Обов'язки ЗАМОВНИКА:

4.2.1. Забезпечити явку для отримання послуг.

4.2.2. Своєчасно оплатити послуги.

4.3. ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

4.4. Кожна з Сторін зобов'язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

4.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати розклад, за яким здійснюється навчання, повідомивши ЗАМОВНИКА за 14 днів до настання змін.

4.6. Замовник має право відмовитися від надання йому сплачених навчальних послуг та повернути передплату відповідно до п.2.4 та цього Договору.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у період його дії, якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади та управління і іншими, що не залежать від Сторін обставинами, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. При цьому виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, з урахуванням чинного розкладу занять та інших технічних можливостей ВИКОНАВЦЯ.

6.2. Акцептуванням цього Договору ЗАМОВНИК, надає ВИКОНАВЦЮ безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання усіх зобов'язань Сторонами, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:

- невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;

- неявки ЗАМОВНИКОМ для отримання послуг, передбачених цим Договором;

- порушення морально-етичних норм під час надання послуг ВИКОНАВЦЕМ;

У випадку припинення дії Договору за вищенаведеними обставинами, сплачені ЗАМОВНИКОМ платежі за цим Договором не повертаються.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ є платником єдиного податку.


9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП КОЛЕСНИК НАДІЯ ТРОХИМІВНА
Місцезнаходження:
м. Одеса, вул. Гоголя, 23
п/р UA283220010000026002320038410
в АТ «Універсал банк» (м.Київ)
Ідентифікаційний код: 1928519787
Made on
Tilda